EEN HISTORISCH PLEKJE 95 het Buitenhof. x) Koopbrieven van zelf en als procuratie hebbende van zijn broeders en zus ters, erfgenamen van Cornelis Claesz, schilder, hun vader, aan Pieter Gillisz, schrijnwercker, ,,een huijsinge ende bewooninge op het Nederhof”. Belent ten Oosten Dirck Hanneman, Secretaris en Controleur van den Hove van Holland, ten Zuiden de tuin van Mr. Pieter Hanneman, ten Westen de Dieffsteen en ’t Hoff en ten Noorden het Nederhoff, voor 525. ’t Is belast met 3 ’s jaers, van Margriete Jansdr. In een request van 22 Januari 1594 verzoekt voorn. Pieter Gililsz aan ,,de Luyden van de Reeckeningen om wanneer de Graeffelyckheyt zijn huys op het Buytenhoff, waar hij met zijn vrouw en 7 kinderen in woont, voor zich zelf mocht begeeren hij of zijn erfgenamen daarvoor 500 mochten ontvangen”. Het verzoek wordt toegestaan „mits ’t zelve huys altijt subject blijven zal de logeringe van de officieren ofte familje van den Stadhouder” Uit dit request blijkt dat het huis door zijn ouders „uyt den grond is opgebouwd en daarna gekocht is door Cor nelis Claesz Schilder, die in 1563 van den Stadhouder en Rekenkamer permissie kreeg om het huis te verbouwen en te vergrooten. Tot 1664 blijft het huis in het bezit van de familie van Pieter Gillisz. 9 Dec. 1621 noemt zijn zoon, Jan Pietersz, schrijnwercker, als hij om zijn „vromichheyt, oprechtheyt, naerstigheyt en ervarenheyt” benoemd wordt tot control- leur van den Hove, zich Jan Pietersz Kiggelaer. 1 Juli 1736 wordt aan Gillis Pietersz Kiggelaer consent verleend om zijn vrouw en kinderen ook na zijn dood het huis van de Graeffelyckheyt te laten bewonen. In 1641 wordt Johan Kiggelaer, controlleur, genoemd als belending van het daarnaast gelegen huis en 14 Juni

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 111