EEN HISTORISCH PLEKJE 97 Jan van de dit huis van de Rekeningen 2000. Ten Westen van van het huis van Pieter Gillisz, Raedt en Meester Ordinaris Graeffelijckheyt, voor ligt de „gemeene” gang schrijnwerker. 20 Juli 1620 koopt Fentideus Riccen of Rygen van Lap van Abcoude, zoon van Willemina Heymans, wed. van Jan Aertss Lap van Abcoude, het resteerende 4e part. 25 October 1636 verkoopt Frederik Rikken het geheele huis aan Hendrick Schrassert. Erbij wordt vermeld, dat Vinctideus Riccen en zijn huisvrouw in bovengenoemd huis zijn overleden en dat in de gang van het huis van Pieter Gillisz Kiggelaer alleen toegang heeft het huis van Jan van Houckgeest, Deurwaerder, ten Oosten daarvan gelegen. Bij den koop behoort ook het brandgereedschap. 16 Mei 1639 verkoopt Hendrick Schrasser, Gecommit teerde ter vergadering van de Staten Generaal, het aan Burgemeesters van Leiden voor 17400 en een vereering van 200 ten behoeve van de voorkinderen van zijn huis vrouw. Voor de overname van eenige meubelen, tapijten en goudleeren behangsel betaalde hij nog 780. Voordat de stad Leiden dit huis in eigendom bezat, hadden de afgevaardigden dezer stad in huurhuizen ge woond. Vóór April 1685 waren zij gehuisvest bij zekeren Jan van Groenendael, die daarvoor jaarlijks 200 ont ving. Bij acte van 10 December 1634 huurde de vroed schap een andere woning van Francoijs Coedijcks (Co- dijcx) voor een jaarlijksche som van 500, met bepaling dat hij daarvoor de Gecommitteerden ter dagvaart en andere heeren uit de Vroetschap ten zijnen huize zou logeeren en van het noodige voorzien, tegen een bepaald tarief. Doch ook die woning bleek op den duur aan Gede puteerden niet te voldoen. Tenminste in December 1638 werd door den Burgemeester Paedts in bedenking ge- 7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 113