EEN HISTORISCH PLEKJE 99 den schoorsteen een groote schilderij, voorstellende de Liefde. Bovendien bevonden zich nog in die zaal drie groote landkaarten en de kaarten van Soestdijk en het Loo, om niet te spreken van de Wetten der XII tafelen, die in Latijnsche en Duitsche verzen aan den wand prijk ten. Dit waren tafelwetten door den Heer Burgersdijk voor de Gedeputeerden vervaardigd. In het groote salet, waarvan het ameublement uit noteboomenhout bestond, trof men 4 portretten aan van de Prinsen van Oranje en boven den schoorsteen dat van den Koning-Stadhouder Willem III. Ook in een andere kamer bevonden zich por tretten van de Prinsen van Oranje en Nassau. Aan den ingang van het voorhuis hingen twee kaarten der stad Leiden en een van het Groot Waterschap van Woerden, alle in lijsten vervat. De bibliotheek bevond zich voor het grootste gedeelte in de kamer van den Pensionaris. Het Groote Logement besloeg aan den voorgevel een aanzien lijke lengte, daar zich ten Westen van den hoofdingang zes ramen en ten Oosten vier ramen bevonden, terwijl het Kleine Logement vier ramen breed was. Het eerst wordt het Kleine Logement van de hand ge daan, want 30 September 1795 verkoopt Jacob Spoor, in qualiteit als door den provisioneelen Raad van de Ge meente der stad Leyden, aan Jan Keyzer, wonende te Hellevoetsluis, ,,een huys en erff, voortijds gebruikt voor de woning van de Gecommitteerde Raden der stad Ley den, nevens het Groote Logement”. Voor 4000 en een custingbrief van 8000. 8 Mei 1801 verkoopt Jacobus Johannes Verwoert, pro curatie hebbende van Jan Keyser, wonende de Hellevoet sluis, het aan Ernst Valentijn Schönberg voor 6600. In het verpondingsregister van 1806 staat dit huis op naam van Francois de Bas, j.m. Lid der Stedelijke Regee- ring, en volgens het Register der Volkstelling van 1830

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 115