EEN HISTORISCH PLEKJE 103 der meesters derzelver stad den eygendom van een gemenen uytgangh tusschen 't huys of Logement van de Burge meesters van Leyden, op den hoeck van 't Voorhof of Cingel. De gang komt uit op het Buitenhof en behoort aan de verkoopers van het huys genaamd de Lavanderye. De koopsom is 700. 24 Maart 1720 wordt bij Onwillich Decreet verkocht door den executeur van het testament van Elisabeth Monsoy, wed. van Rudolph Cock, ten laste van Anthonia van Molenschot, meerderjarige dochter, aan Adriaen en Gerrit van Rychten, ten behoeve van Cornelia van der Heyden, huysvrouw van Adriaen Rottermont, de helft van een huys en erff op den hoeck van het Buytenhoff, voor 5625. Het huis werd in hure bewoond door Cornelia van Heyden. 21 April 1747 verkoopt Mr. Willem Blankert, Burge meester en Raad der stad Tholen, aan Willem Adriaensz Rottermont de helft van voorn, huis voor 4375 en een obligatie van 4400 en 17 Mei 1753 verkoopt Adriaen Rottermont Adriaensz., Secretaris van Soetermeer, aan Ca- trina Diert, wed. van Willem van Rottermont Adriaensz., zijn helft van voorn, huys voor 9000. Het huis of „Café Rottermont” zooals het reeds in 1728 genoemd werd, behoort nu in zijn geheel aan Willem van Rottermont. 1 Juni 1770 verkoopt Dirk Roef, Notaris, procuratie hebbende van Arnoldina Johanna Tange, eenige geïnsti tueerde erfgen. van wijlen Catharina Dier, wed. van Wil lem Rottermond aan Johannes Thomas Storm, een huys, erf en tuyn voor 10.000. 20 Mei 1791 verkoopt Albertus van Sanden, Notaris, als aangestelde Curateur in den geabandonneerden in- solventen boedel van Maria Ten Broek, wed. van Johannes

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 119