EEN HISTORISCH PLEKJE 106 Mr. den van Vrouwe Catharina Rochus Molenschot, van 25 Sept, aan haar twee oudste Molenschot, ongehuwde van Molenschot, gehuwd van Delfland, voor 300 en op den zelfden dag verkoopt Arent Jansz van Woestinckhoven de andere helft mede aan Jacob Hallengh voor 600 en 2725. 22 October 1646 wordt bij Onwillich Decreet ten laste van Maria Doublet, wed. van Jacob Hailing, het geheele huis verkocht aan Johan Six tiBurgemeester van ’s-Gra- venhage, voor 7150. 7 Februari 1658 verkoopt Johan Sixti het huis aan Rochus Molenschot of Molschot, Advocaat van Hove van Holland, voor 6500. Het huis werd door den kooper bewoond. Op 21 October 1687 wordt aan zijn weduwe Catharina Splinters consent verleend om voor haar huis, naast haar andere huis, genaamd ,,Het Molhuys”, op den Cingel bij het Buytenhof een balcon te mogen maken voor 6 schell. ’s jaars. Volgens de boedelscheiding Splinters, wed. van 1705 is voorn, huis toebedeeld dochters Johanna Louise van dochter, en Agatha Catharina met Salomon van Til. 21 April 1728 verkoopt Mr. Rochus van Til, Pensio naris van Purmerend, wonende altans alhier, aan Anthony Sauveplane, koopman in wijnen, seecker huys en erff, ge- naemt „Het Hart”, eertijds het „Wapen van Orangiën”, voor 11000. 23 Mei 1786 verkoopen Marianne en Anna Sauve- planne aan Jacobus van Eijden 1een huys en erff en thuyn van ouds genaemd „Het Hart” voor 3750 en 187 en 10 st. over rantsoenpenningen. J) Jacobus van Eyden, koopman en winkelier, was een der honderd hoogst aangeslagenen. Zie „De honderd hoogst aangeslagenen te ’s-Gravenhage in 1813”, door Dr. W. Moll, Ned. Econ. Hist. Jaarboek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 122