EEN HISTORISCH PLEKJE 108 -1) In dit huis is Johannes Uyttenbogaerdt, Remonstrantsch Predi kant, toen hij in 1591 om redenen van staat te Utrecht uit zijn ambt ontzet was, als gast ontvangen. Later kreeg hij een eigen woning aan de Z.zijde van den Hofsingel. Johannes Wtenbogaert en zijn tijd door H. C. Rogge, deel 1, p. 75 en 76. bij gifte van Zijn Excellie is bezittende, „staende op het Voorhoff van den Haghe een uytsteecxel en afdack te moghen maken tegen ’s Hoofs Fursts lootse”1). 4 Mei 1618 wordt door die van de Rekeninge des Graefflicheydts van Hollandt aan Jacob Hailing, Secre taris van de Hooft Ingelanden van Delfland, consent ver leend „om aan zijn twee huysen staende aan den Cingel op het Buytenhof, die hem voor i/5 part toekomen, als gehuwd zijnde met de dochter van wijlen Nicolaes Dou blet en voor 4/5 parten door aankoop van de andere mede- erfgenamen van voorn. Doublet, eenige verbeteringen en reparatiën te doen aanbrengen, met de belofte dat zoo voorn, huizen na zijn overlijden wederomme aan de Graeffelijckheyt mochten werden geappliceert, daarvoor een vergoeding gegeven zal worden van 1500 indien bewezen kon worden dat de gedane kosten 2000 of meer bedroegen”, 2 Mei 1636 verkoopt Maria Doublet, wed. van Jacob Hailing, „geassisteert met Hartman Hartmanss, Commis ten Comptoire van den Ontvanger Generael Mierop, haere voocht ende deselve Hartman Hartmanns voor hem selven, mitsgaders Engelbert van der Mijle, Controlleur van de Artillerie en Jacob van Dalen, Deurwaerder van de Raden van State, als elcx getrout hebbende een dochter van voorn. Jacob Hailing, te zamen voor hem selven en vervangende Claes Hailing, onmondige soon van Jacob Hailing, aan de Ed. Heeren Burgemeesteren en Regeer ders der stede Alckmaer, seecker huys en erff (d) staende op het Buytenhoff (Hofsingel) daer voorn Jouff. Doublet

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 124