T' EEN HISTORISCH PLEKJE 112 huis x) Mededeelingen, deel II, p. 315. voor 7200 en 160 Finantie van Holland, voorn, over rantsoenpenningen. 17 April 1769 verkoopen dan Hendrik van Swanenburg, ’t Charitate huis te Delft, en Mr. Jacob de den Hove van Holland, als de persoon en goederen van van Breemen, het huis aan Regeerders der Steeden Alkmaar en Regent van Kempenaer, Advocaat voor aangestelde curateuren over Johanna Swanenburg, wed. Burgemeesters en Enkhuysen. Het huis had van achteren een stal voor 3 paarden, met een uitgang in den Praktizijnshoek. Het wordt verkocht met alle behangsels en vaste spiegels en schilderijen voor 10300 en 515 over rantsoenpenningen. In het volgende jaar werd het nieuw aangekochte pand aan het Logement getrokken en had de aanbesteding van die vertimmering plaats voor 4000. In 1796 en 1797 werd het hotel aan A. Mol, als kaste lein, verhuurd voor 1000 in 't jaar en namen de leden der municipaliteit van de beide steden er hun intrek. De verkoop der meubelen, welke in die jaren plaats had, bracht 2797,12.6 op i). 30 April 1800 verkoopt Hendrik Rijser, Raad in den Hove van Justitie, als gemachtigde van de Gemeentebe sturen der Steden Alkmaar en Enkhuizen, aan Nicolaas Sebastiaen Dischbein en Anna Beatrix Mol „een huys en erff, bevorens geweest zijnde twee perceelen, doch zedert verscheidene jaren bij elkander en te samen ge bruikt tot Logement van de Steden Alkmaar en Enkhui zen”, voor 4000 en een custingbrief van 5000. 10 December 1801 verkoopt Anna Beatrix Moll, meer derjarige dochter, aan Nicolaes Sebastiaen Dischbein de helft van bovengenoemd huis voor 2500 en een schuld-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 128