de Passage NAMEN VAN DE OPEENVOLGENDE EIGENAARS DER HUIZEN, STAANDE AAN DE NOORD-, WEST- EN OOSTZIJDE VAN HET BUITENHOF VAN 1600 TOT CIRCA 1830 de Gravenstraat en Piëteit voor het oude en voor hetgeen is verdwenen, ziedaar de motieven voor deze studie. Pand naast pand heb ik behandeld en zooveel mogelijk de opvolgende eigenaars nagespeurd tot ongeveer 1830. Ik heb getracht de oude bebouwing ter plaatse te reconstrueeren en met de pen vast te leggen. De resultaten van dit moeilijk en tijdroovend werk waren bevredigend en schijnen van waarde voor hen, die belangstelling hebben in de ontwikkeling van het tegenwoordige Buitenhof, thans het voornaamste plein onzer stad. Vóór 1580 bevonden zich op het Neder- of Buitenhof alleen Grafelijke dienstgebouwen, z.a. het valkhuis, smidshuis, timmerhuis, pastoorshuis, lavandiershuis en de verschillende Hofstallen. Bij de opkomst werden de open perceelen van dit plein geleidelijk volgebouwd en bestaande gebouwen gedeel telijk van bestemming veranderd of door nieuwe ver vangen. Vóór den aanleg van DOOR A. TER MEER DERVAL

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 141