124 NAMEN VAN EIGENAARS DER HUIZEN STAANDE i was de Zuid-Westhoek van het Buitenhof bijna geheel afgesloten. Een smal straatje verleende toegang tot de Groenmarkt en een ander steegje aan de Zuidzijde vormde de verbinding met het Achterom. Vanaf de oudste tijden bevonden zich hier de Grafe lijke stallen, later in gebruik bij de stadhouders. Een groote stal stond op de plaats waar thans de ingang der Gravenstraat is en de kleine daaraan grenzende in het steegje. Dit straatje werd het Stalstraatje en later het Hofpoortje genoemd naar het poortje dat onder een huis van het Achterom doorliep en toegang tot het Hof ver leende. In de 17e eeuw werden in dat steegje eenige kleine woningen gebouwd. De stallen kwamen in het tweede stadhouderlooze tijdperk tijdelijk in particulier bezit om later weer terug te komen aan de Grafelijkheid, d.w.z. aan de Staten. In het Fransche tijdperk kwamen ze voorgoed in particuliere handen; de perceelen werden verkaveld en de gebouwen kregen een andere bestemming. Daar men dit artikel, hoewel in beknopteren zin, kan beschouwen als een aanvulling op de meer uitvoerige geschiedenis der huizen aan de Zuidzijde van het Buiten hof, behandeld door Mejuffrouw H. J. J. M. van Diepen, zijn de bijgevoegde kaart en afbeeldingen bij beide stuk ken te gebruiken. Letters en nummers duiden de behan delde perceelen of gebouwen aan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 142