BUITENHOF AAN DE WESTZIJDE VANAF DE HALSTRAAT No. 1. 1607 NAMEN VAN DE OPEENVOLGENDE EIGENAARS DER HUIZEN STAANDE OP HET BUITENHOF EN OMGEVING VAN HET BEGIN DER 17E EEUW TOT EN MET HET BEGIN DER 19E EEUW O. O.B. O. O. O. O. vóór 1644 1644 1659 vóór 1698 1698 1717 Pieter Jansz Cleermaecker, seker huysken hoeck Halstraet en Buytenhof gekregen van Zijn Excellentie, zie de Riemer blz. 167. Heyndrick Jansz van Deutecum. Albrecht Heyndrickz; in 1659 zijn weduwe. Maria Heyndricksdr. Erfgen. v. de wed. van Johan Houtthuyn. Johan v. d. Lip; in 1717 zijn erfgenamen. Mr. Jan van Heemskerck; in 1737 zijn wed. (2 huysen van outs de Vliegende Leeuw). N. B. De volgnummers correspondeeren met die op den bijge- voegden plattegrond. De eerste kolom geeft de jaartallen aan waarin de eigenaars worden genoemd. De letters in de kolom rechts geven de bronnen aan van mijn onderzoekingen. O. beteekent overdracht van het huis met den naam van den nieuwen eigenaar. N.B.-Z.B.-W.B.-O.B. beteekent eigenaar van het huis of perceel, genoemd bij overdracht of koop van het aangrenzend perceel als Noord-, Zuid-, West- of Oostelijke belending. Verp. beteekent eigenaars genoemd in de Verpondingsregisters, hierbij zijn gevoegd de cohier- en wijknummers. Andere bronnen zijn apart aangegeven. De gegevens zijn geput uit de transporten van onroerend goed, aanwezig op het Gemeente-Archief.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 143