DE HEILIGE GEESTMEESTERS 8 belangrijk deel ben, wanneer men hier met maken had. Ook thans worden nog aan de bewoonsters van het hofje uitk'eeringen in natura verstrekt zooals brandstoffen, 116 ponden opgeloopen, maar het staat niet vast of niet de regenten, die overigens -dit moet hier uitdrukkelijk gezegd worden nimmer salaris genoten, daarvan op de vergaderingen eenig deel hebben gehad. Als merkwaardig heid kan in dit verband vermeld worden, dat de regenten blijkens een acte van 1645 Aelebrecht Honeur en zijne huisvrouw Marchien Jansdr. hebben aangesteld tot Caste- leyn van den Heiligen Geesthof om daar te behelpen en behulpzaam te wezen de arme luiden in dezelve huize wonende, zoo ziek te bedde liggende als door ouderdom impotent zijnde, en zich zelven niet kunnende helpen, waarvoor de aangestelden genoten 120 gulden, vrije huis huur en 2 wagens turf, en waarbij werd bepaald, dat zij geen andere dingen mochten verkoopen dan allerlei bieren voor zulken prijs en in die mate als door regenten was geordineerd en dat zij dezelve bieren niet anders mochten verkoopen dan aan de arme luiden binnen den huize wo nende, en geen gebrande wijnen, anijs- of geneverwater, of hoe die zouden genaamd zijn. Uit de hierbij opgedragen werkzaamheden mag men afleiden, dat het hier feitelijk betrof de aanstelling van een binnenvader en binnenmoeder, aan wie de titel van Casteleyn blijkbaar werd gegeven omdat de bierverstrek- king zulk een belangrijk deel van hun werkzaamheid uitmaakte. Deze meening vindt m.i. ook steun in het slot van die acte, waarin vermeld staat dat de oude luiden gehouden zijn haar lijnwaad ten haren koste te doen wasschen hetzij bij de binnenmoeder hetzij bij wie daartoe zal worden aangewezen, eene toevoeging welke geen zin zoude heb- i een eigenlijken kastelijn te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 18