DOOR M. C. SIGAL EEN AANBEVELINGSBRIEF VAN EEN HAAGSCH MEDICUS-DICHTER AAN EEN ROTTERDAMSCH BURGEMEESTER In het archief der Stichting het „De Drevon Fonds” te dezer stede vond ik een brief van de hand van den bekenden Haagschen medicus-dichter Dr. Jacob Wes- terbaen, waarin deze aan den Rotterdamschen burge meester Jacob Voorburgh vraagt den overbrenger, Jan Theodoor van Dam, behulpzaam te willen zijn bij het verkrijgen van een militaire positie. Jacob Voorburgh was een der betovergrootvaders van moederszijde van de stichtster van genoemd fonds, Vrouwe J. M. de Drevon- Dutry. Alvorens den brief weer te geven, een en ander over den afzender, den geadresseerde en de er in voorkomende personen. Jacob Westerbaen werd 7 September 1599 te 's-Gra- venhage geboren als zoon van Jan Westerbaen, die er het beroep van lijndraaier uitoefende, en wiens naam ongetwijfeld verband houdt met zijn beroep. Zijn vader wilde hem theologie laten studeeren en onder diens borgstelling werd hij opgenomen in het Staten-college, een soort voorschool der Leidsche Universiteit. Den 11 Juli 1615 werd hij als student te Leiden ingeschreven, waar hij o.m. de colleges volgde van den bekenden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 192