DICHTER A. E. ROTTERDAMSCH BURGEMEESTER 173 i J Mijnheer, lek ben een oud vriend van beyde de huysen daer ghy uytgesproten zyt van vaders en moeders zijde, ende Zijne weduwe, Adriana (Anna) Catharina van Naald wijk hertrouwde Jacques de Ferand, Seigneur du Thil, ritmeester. De geadresseerde was, zooals gezegd, Jacob Voor burg, die geboren te ’s Gravenhage, op 10 Juni 1651 als student te Leiden werd ingeschreven. Later woonde hij te Rotterdam, waar hij in 1661 Leproosmeester en Com missaris van het Waterrecht was, in 1662 en 1663 voor komt als Kapitein der Burgerij, in 1663 en 1664 als Schepen optrad en van 16661672 lid der Vroedschap was. In 1667 werd hij gekozen tot Weesmeester en tot Gedeputeerde ter Dagvaart, in 1668 en 1669 was hij Burgemeester, in 1670 en 1671 Boonheer en 16701672 Gecommitteerde Raad. Het Hoogheemraadsambt van Schieland bekleedde hij van 1671 1676. Op 20 Augus tus 1675 overleed hij te Rotterdam en werd 24 Augustus d.a.v. in de Groote Kerk te 's Gravenhage begraven. Den 3en October 1656 trouwde hij te Rotterdam met Maria van Vredenburch (dochter van Willem en Margaretha Pietersdr. Prins). Maria van Vredenburch, die geboren was te Rotterdam 9 April 1640 en er 30 Maart 1706 overleed zij werd begraven te ’s Gravenhage 3 April d.a.v, hertrouwde 10 April 1679 met Jan Jacob van Wassenaer, Heer van den Bossche en Sanen en van Cranenbroeck. Thans volgt de brief, die geen nader commentaar be hoeft, en waarvan het adres luidt: Achtbaere, eerentfeste, wyse, voorsienige seer discrete Heere Mijnheer Jacob Voorburgh, Borgemeester der Stede van Rotterdam.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 196