I 174AANBEVELINGSBRIEF V. E. HAAGSCH MEDICUS- U gelijck ik haer wel genegen was so heb ick oock bij mij selve altijds een seer goede genegentheyd ’t mijwaerts gespeurt en bevonden, waerom ick van herten verheugt ende blij was als ick hoorde, dat ghij mede een lidt van de Magistraet ende Regeringe te Rotterdam geworden waert, waerom ick hope, dat ghij mij ten goede suit af- neemen 't versoeck dat ick in desen aen Uw. Agtba. sal doen. Ghij weet vant ongeluck en geweld de Provincie van Holland in het jaer van achtthienen is aengedaen, en hoe men haeren Advocaet die zij in speciale protectie had genomen (kennende sijne diensten voor goed en op recht) gevangen, ter dood verwesen, geexecuteert en sijn goederen geconfiskeert heeft, ende om daer aen te ge- raecken een jaer daer nae verklaert dat hij soude begaen hebben crimen lasa majestatis daer in sijn sententie niet van gesproken was. Wegens dese confiscatie is bij sijne vrouwe en kinderen aen Holland betaelt over de negen- tigh duysend guldens daer zijne goederen aldaer mede geredimeert werden, ende het is nu vijftigh jaeren ge leden dat zijne descendenten dat capitael quyt zijn. De kinderen van wijlen mijn Heer de Groot in sijn leven Pensionaris van Uwe Stad ende met de Heer van Olden- barneveld mee geweld geleden hebbende ende verwesen tot eene eeuwige gevangenisse en confiscatie zijner goe deren, hebben in plaetse van geld, dat sij pretendeerden, gekregen eenige charges van mijn Heeren de Staeten van Holland. De descendenten van den Heere van Olden- barneveld, die behalve zijn goed oock zijn onschuldigh bloed door het sweerd des beuls heeft verlooren, hebben tot noch toe van de goedheyd der tegenwoordige Heeren Staeten van Holland niet met al genooten. De man, die desen aen Uwe Acht: brenght is getrouwt met Vrouwe Adriana Cataryna van Naeldwijck daer de Heer van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 197