176AANBEVELINGSBRIEF V. E. HAAGSCH MEDICUS- 7 Extract uyt mijne Ernstige aenspraek aen mijn Heeren de Staeten van Holland en Westvriesland. De grooten Hugo heeft het wettige Bestuer Van Holland met de pen verdedight op *t papier, En Oldenbarneveld voor uwe gerechtigheden En hoogheyd menigh jaer gearbeydt en gestreden En heeft s’in 't eynde noch besegelt met sijn bloed. Men nam hem door geweld zijn leven en zijn goed Die zich in zijnen dienst getrouwelijck had gequeten. Ghij hebt hem, eer ghij van het Roer wierd afgesmeeten, Genoomen in behoed: maer door misbruyckte macht Wierd hij in hechtenis en voorts om hals gebracht. Nu zijt ghij weer te paerd en in het zael gestegen, Ghij hebt den vrijen toom weer in de hand gekregen: Denckt nu om 't ongelijck dat Uwe voorspraeck.... Men heeft hem in uw land door een vervloeckte snee Sijns levens draed gekort: dat is niet weer te geven, Maer recht hem daer voor op, ter plaetse daer hem ’t leven Benoomen wierd, op 't Hof, recht voor de groote sael, Een beeld, een heerlyck beeld van marmer of metael (Gelijck men die van ouds voor sulcke plaghte bouwen) Daer men dees letteren op gieten doe of houwen: Dit’s Oldenbarneveld, die trouwe Patriot, Die hier zijn leven liet voor ’t land op een schavot. Men nam hem oock zijn goed, en, om daer aen te raecken, Dee men een jaer daerna een tweede vonnis maecken Dat hij geschonden had der Landen Majesteyt Daer in het eerste niet een woord van was geseyt. Toen had meer recht quansuys een tytel toe gekregen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 199