DE HEILIGE GEESTMEESTERS 20 t de gevolgtrek- afdragen. Vermoedelijk was „niet had kunnen afdragen” hier juister geweest. Toch zoude men regent Keyzer onrecht aandoen door hierbij niet te vermelden, dat hij ook daarna nog met zijn gewezen mederegenten in briefwisseling is geweest over de afbetaling van hetgeen hij schuldig was, zoodat men dus mag hopen, dat hij ten slotte zijn schuld nog heeft aangezuiverd. Na den Franschen tijd volgt voor het hofje een rustige periode. Met de eigenlijke politiek heeft het als zoodanig niet meer te maken. Wel blijkt uit de rekeningen dat groote Nederlandsche feestdagen ook daar niet onopgemerkt voorbijgingen. Zoo werd in 1863 het vijftigjarig bestaan van Nederlands onafhankelijkheid met illuminatie ge vierd. Ook vindt men gelden uitgetrokken voor illumi naties in de rekeningen over 1869, 1874 en 1887. Een extra uitkeering geschiedde in 1898 ter zake van de plechtige inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina en in 1936/37 werd het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana door een kaarsenilluminatie voor de ramen en ver siering van den voorgevel der huisjes op luisterrijke wijze door de bewoonsters meegevierd. Het lokte drommen van toeschouwers naar den hof, die zich des avonds, wel willend bijgestaan door meisjes-padvindsters, door de smalle paden van den hoftuin voortbewogen. Jammer dat ik met deze blijde gebeurtenissen niet kan besluiten, maar volledigheidshalve dient nog te worden vermeld, dat men op de rekening 1940 zal vinden een post verduisteringsmiddelen ter bestrijding van het oor logsgevaar. Uit al het boven meegedeelde kan men de gevolgtrek king maken, dat de Heilige Geestmeesters van voor de kerkhervorming hun functie ook na de reformatie niet verloren hebben, dat zij zijn doorgegaan met de onder

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 30