24 OVER EEN KLERKENFAMILIE UIT DE 18DE EEUW Johan Christoffel Tinne. Den 3den Januari 1683 is te ’s-Gravenhage in ondertrouw opgenomen Johan Christof fel Tinne, jonge man, afkomstig van Blankenburge, met Margaretha van Gelskercken. De bruid was een dochter van Hermanns Dirkszoon Geelskercke, mr. schoenmaker en soldaat in de garde van den Prins van Oranje en van diens tweede vrouw Anna van Rintel, zelve de dochter van een capitaine des armes (een onderofficier met admi nistratieve functiënvan de garde. De bruidegom was van beroep secretaris van huishoudelijke affaires in dienst van ’s Prinsen hofmeester Transisilianus Adolphus van Voorst. Deze dienstbetrekking eindigde niet op aangename wijze. Den 18den October 1684 werd ter rolle van den Hove van Holland de zaak afgeroepen van Johannes Tinne tegen den procureur-generaal. Het hof, samengesteld uit vijf raden, onder presidium van den Heer en Mr. Adriaan Pauw, heer van Bennebrouck, wees eene sententie bij verstek in deze zaak. Het was een zuiveringszaak. Een middel om zich te verweren tegen lasterlijke aantijgingen van welken aard ook, was, onder de heerschappij van het oud-Hollandsch recht het zich ter purge of zuivering stellen voor het Hof, zooals men thans in zulke gevallen de strafprocedure tegen den betichter wegens smaad ge bruikt. De sententie bevat, zooals dat nu ook zoo zou zijn, een uitvoerig verslag van den eisch, het intendit, zooals men toen zeide. Daarin zegt Johan Tinne, dat hij in ver scheidene heeren, specialijk ook in Zijne Hoogheids dienst is geweest als dispensier, en zich daarin altijd behoorlijk gedragen heeft, en nooit van eenige malversatiën verdacht is. Op deze goede reputatie, zoo vervolgt het intendit, heeft toen de voornoemde heer van Voorst hem in dienst genomen als secretaris van zijne huiselijke affaires met ingang van 25 October 1681. Johan Tinne was bij zijn patroon komen inwonen in Januari 1682 en dit had ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 35