OVER EEN KLERKENFAMILIE UIT DE 18DE EEUW 27 gangers een tractement te mogen genieten. De Staten- Generaal stelden een copie van het request in handen van hunne gedeputeerden tot de zaken van de Griffie om rapport te doen. Resultaat had dit blijkbaar niet. In de indexen op de Resolutiën of Notulen van Hare Hoog Mogenden kon ik niets vinden, dat op het te verwachten rapport betrekking had. Geen wonder. Op 21 September 1701 herhaalt J. C. Tinne zijn verzoek, dat op dien datum in de ver gadering der Staten-Generaal gelezen wordt en gesteld in handen van hunne gedeputeerden tot de zaken van de finantie voor rapport. Ook dit is blijkbaar in vergetelheid verzonken. 15 Februari 1714 werd de impost voor het begraven derde klasse betaald voor mejuffrouw Tinne geboren Margaretha van Gelskerken. Het leed zijn vrouw te ver liezen trof hem evenals het verlies van vier van zijne kinderen. Op 27 Mei 1723 is Johan Christoffel Tinne dezer wereld overleden, 27 Juli 1723 werd de inventaris zijner nalatenschap door notaris Thomas van Swieten gepas seerd. Even wil ik hieruit eenige grepen doen. De lijst der nagelaten boeken bevat vele Duitsche, waaronder ik zuiver als voorbeeld willekeurig wil noemen: August Hermann Francken: Nachricht von dem Waysen- hause, Sa. Halle 1709, R. I. Speners Guldenes Kleinod, Lutheri Catechismus. Zoo zijn er vele andere van soortgelijke strekking. Onder de Hollandsche boeken treffen wij aan een verta ling van een werk van Jacob Böhme: De weg tot Christus, Amsterdam 1704. Jacob Böhme, 15754624, schoenmaker te Görlitz,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 38