30 OVER EEN KLERKENFAMILIE UIT DE 18DE EEUW Ernestus Hermanns Tinne van Boucquet. Ernestus Hermanns Tinne, Luthersch gedoopt op 5 April 1692, was in 1720, wanneer hij deelneemt in de Maatschappij tot Discontering en Assurantie der Stad ’s-Gravenhage, het product van den Windhandel, dat niet tot stand kwam, klerk ter Griffie van de Staten-Generaal, Het Heerenboekje van onze stad van 1745 geeft uit sluitsel over den aard van zijn werk. Hij wordt vermeld als een der klerken, die de Provinciale Commiezen ter Griffie van Hare HoogMogenden bedienen. Iedere pro vincie had daar nl. een klerk, zooals de Notulen van de Staten-Generaal hen noemen, of Commies, zooals de Heerenboekjes deze lieden misschien met een tikje vleierij betitelen, die het werk deden voor de betrokken provincie van belang, en dezen stelden onderklerken aan om hen te helpen. In 1747 trouwt E. H. Tinne met Philippine Henriette van Dijk, dochter van een klerk der Staten-Generaal, weduwe van den procureur W. Obergh, eerder weduwe van den advocaat Mr. Anthony van Aelst. Haar eerste man had in 1722 het kasteeltje Boucquet onder Hendrik Ido Ambacht gekocht. Hij liet het aan zijn vrouw na, die het haar volgende mannen ten huwelijk meebracht. Zij overleed in 1760. E. H. Tinne erfde het kasteeltje van zijn vrouw en overleed in 1763. Hij liet het na aan een nichtje, die het verkocht. Zijn inventaris, lang niet zooveel persoonlijke bizonder- heden gevend, als die van zijn vader, toont een voor dien tijd belangrijke nalatenschap, bestaande uit landerijen, zoowel leengoederen, als allodiale goederen, hypotheken en Hollandsche obligatiën. Deze obligation zijn alle op naam, hetzij van den overledene, hetzij van een van diens erflaters of rechtsvoorgangers. Men kan daardoor nagaan, dat een groot deel van het vermogen afkomstig was van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 41