36 OVER EEN KLERKENFAMILIE UIT DE 18DE EEUW tegelijk de oudste van de twee Eerste of Expedieerende klerken van den Griffier en werd als zoodanig door den Griffier aangesteld. Van de verdere functionarissen noem ik in dit verband nog den Kamerbewaarder-Archivaris, van wien ik zoo- even sprak en daarvan wel onderscheiden de twee Kamer- bewaarders-Exploicteurs, die alle exploten in rechtsza ken, voor Hare Hoog Mogenden als hoogste rechtscollege voor de Generaliteitslanden en onze overzeesche bezit tingen behandeld, uitbrachten. Philips Frederik Tinne vervulde zijn Kamerbewaarder- Archivarisambt tien jaren. In 1780 overleed Frederik Salomon Tavel, de toenma lige Directeur van Correspondentie en Oudste Eerste Klerk. Zijn collega Hartger van Goor volgde hem op, en Ph. F. Tinne volgde van Goor op. Ph. F. Tinne’s zoon Paulus volgde zijn vader op als Kamerbewaarder-Archivaris. Nog niet één jaar later had ook de heer van Goor het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Op 6 Augustus 1781 volgde Ph. F. Tinne hem op in zijne functie van Directeur, en automatisch in die van Oudste Eerste Klerk. De Grif fier benoemde tot Jongsten Eerste Klerk Ph. F. Tinne’s jongsten broeder Johan Abraham, van wien ik nog uit voerig spreken moet. In de officieele aanstelling van Ph. F. Tinne wordt gezegd, dat hij de Resolutiën, inkomende brieven en Memoriën maar ééns zal schrijven of laten schrijven voor den Drukker van H, Ho. Mo. en dat hij ze gedrukt en niet geschreven aan onze gezanten zal toesturen en maar voor ééns schrijven zal mogen declareeren. Een beperking dus van de declaraties. Die waren in dezen tijd ten zeerste opgeloopen. De drukker kon de omvangrijke documenten niet gauw genoeg zetten, om

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 47