politiek. De strijd van Engeland met zijn Amerikaansche koloniën was in vollen gang. Catharina II had den Bond van Gewapende Neutraliteit opgericht. De Republiek trad hiertoe einde 1780 toe. Dit kon de oorlogsverklaring van Engeland niet weerhouden. Ph. F. Tinne’s zoon, Her manns Philippus, destijds Lieutenant in het Regiment Oranje-Friesland-Infanterie, werd belast met de over brenging van de ratificatie van dit tractaat naar St. Peters burg. De patriottentijd kwam in vollen gang. Ph. F. Tinne’s andere zoon Matthijs, secretaris van onzen Ambassadeur in Parijs, den heer Gerard Brantsen, bracht in 1785 de ratificatie over van ons tractaat van defensieve alliantie met Frankrijk. 1787 bracht, gelijk wij allen weten, den val van de patriotten, en 6 December van dat jaar trad Mr. L. P. van de Spiegel als Raadpensionaris in functie. In Januari d.a.v. had hij Matthijs Tinne tot Secretaris genomen. Deze be noeming had opzien gebaard. De publieke opinie hield Matthijs Tinne voor een patriot en geheel overgegeven aan het Fransche Systhema en in het geheel niet meer bekwaam dan de concurreerende sollicitant van Hogen dorp (niet Gijsbert Karei), van onverdachte Oranje gezindheid. Papa Philips Tinne had den Griffier, den ouden heer Fagel ervoor willen spannen om deze benoe ming te bewerkstelligen, maar deze had zich geëxcuseerd en blijkbaar was de zaak door andere connecties gelukt. Van de Spiegel had deze ontstemming gemerkt, maar wilde Matthijs niet dupeeren. Het gevolg was, dat hij het meest vertrouwde werk opdroeg aan een klerk, dien hij uit Zeeland had meegebracht, en zoodoende een secre taris had, die klerk was en een klerk, die secretaris was, naar hij schertsend aan den ouden heer Fagel zeide. Matthijs Tinne bleef secretaris van den Raadpensio- 38 OVER EEN KLERKENFAMILIE UIT DE 18DE EEUW

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 49