OVER EEN KLERKENFAMILIE UIT DE 18DE EEUW 39 organisatie als die naris tot 1793 toen hij naar Demerary vertrok als Ont- vanger-Generaal van deze kolonie. 1795 bracht de groote verandering. De Staten-Generaal werden gerevolutioneerd. De Heer Quarles volgde den Heer en Mr. Hendrik Fagel Jr., kleinzoon van den man over wien wij zoo dikwijls spraken, als Griffier op. Maar de Griffie van de Staten-Generaal bleef dezelfde. In de Resolution en Heerenboekjes van 1795 vindt men de Tinnes, de Washingtons en andere commiezen en klerken op hun oude plaatsen. Alleen worden zij als Burgers en niet meer als Heeren betiteld. De vooruitzichten werden blijkbaar niet aantrekkelijk voor de oude ambtenaren. 28 Februari 1796 verzoekt de nu 65-jarige Ph. F. Tinne hem ontslag met pensioen te verleenen. 29 Februari 1796 wordt dit afgeslagen. Deze dagen zagen het einde van de oude roemruchte Republiek der Vereenigde Nederlanden. 1 Maart 1796 werd de eerste Nationale Vergadering geopend, en waren er geen Staten-Generaal meer. De Nationale Vergade ring had een Griffie, nu genoemd Nationale Cancellarij, in dezelfde samenstelling en organisatie als die van de vroegere Staten-Generaal. 1797 bracht de stemming over het ontwerp van Staats regeling, bekend onder den naam van het dikke boek. Den dag der stemming, 7 Augustus, kreeg de oude heer Tinne een flauwte, naar zijn chirurgijn voor notaris Schmolck verklaarde. Het ontwerp werd verworpen. Een nieuwe Nationale Vergadering kwam bijeen. In 1798 kwam onze eerste Grondwet tot stand. Er werden Depar tementen ingesteld. De Directeur van Correspondentie, de Secretaris van de Cijfers en eenige andere dergelijke autoriteiten werden met hun bureaux overgenomen door het Departement van Buitenlandsche Zaken. Zoo bleef het onder de opvolgende grondwetten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 50