40 OVER EEN KLERKENFAMILIE UIT DE 18DE EEUW tijde het- het Ray- In 1802 presenteerde zich een nieuwbenoemde attaché der Bataafsche legatie in Spanje aan het Departement en werd door den ouden heer Tinne, overblijfsel van de Griffie van Hare Hoog Mogenden, zooals de jonge man later in zijn gedenkschriften wat oneerbiedig zegt, ge holpen. De jonge attaché heette Anton Reinhard Falck en hij verwijt den ouden heer wat treuzelachtigheid. Geen wonder bij een ambtenaar, die zijn loopbaan begon ten van den eersten Generalen Erfstadhouder, Prins Willem IV, en die de zeventig gepasseerd was. 1806 bracht de monarchie onder een der Napoleoniden. 7 Juli 1807 overleed de oude Directeur van Correspon dentie van het Koninkrijk Holland. Over zijn kinderen heb ik reeds terloops gesproken. Zijn vrouw was hem in 1797 voorgegaan. Zijn zoons Hermanus Philippus en Paulus waren ook reeds overleden. Zijn dochter, de vrouw van den postcommies Rietmulder en zijn zoon Matthijs overleefden hem, evenals verscheidene kleinkinderen, d.w.z. kinderen van de vooroverleden zoons. Zijn inventaris zegt ons wel iets over de beleggings- mogelijkheden van zijn tijd, en over zijn lectuur. Het was een flink middelmatig vermogen, dat de emolumenten van zijn ambt hem hadden opgebracht. Het bevatte vele Los renten, en Nationale Schuldbrieven ten laste van de Bataafsche Republiek en ten laste van Holland en West- friesland van verschillend rentetype en nu voor het eerst in deze familiegeschiedenis buitenlandsche effecten. Zoo een vijftal van 1000:— rentende 5% ten laste van de Vereenigde Staten genegotieerd 1 Januari 1794 bij Willem en Jan Willinck te Amsterdam en 25 Obligatiën van zelfde rentetype ook elk van 1000:ten laste van Russische Keizerrijk, genegotieerd bij Theodoor en mond de Smeth te Amsterdam, 26 Februari 1798. De boekenschat bevat Hollandsche en Fransche boeken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 51