OVER EEN KLERKENFAMILIE UIT DE 18DE EEUW 41 van allerlei aard. Men vindt eronder reisbeschrijvingen, politieke tractaatjes, werken van Camper, de Engelsche roman Tristan Shandy in Fransche vertaling, wiskundige boeken, werken van Lavater in het Hollandsch vertaald, kortom van alles en nog wat, maar alles in het Hollandsch of in het Fransch. Merkwaardigerwijze zijn de werken van Goethe en Schiller ook niet in vertaling aanwezig. Het huis was een ruim heerenhuis, zeer goed gemeu bileerd, en de pretiosa telden heel wat snuifdoozen met paarlen of briljanten omzet. Daarbij waren er verscheidene met portretten van leden van het Huis van Oranje. Een trouwe landsdienaar was heengegaan. Zijn loopbaan toont zeer duidelijk de inrichting van de bureaux der Staten-Generaal der Vereenigde Nederlan den en daarom is zij wel vermeldenswaard. Johan Abraham Tinne. Evenwijdig met dit leven liep de loopbaan van zijn jongsten broeder, Johan Abraham Tinne, het jongste kind van het echtpaar TinneRiet- quesler, in het begin van 1742 posthuum geboren. Hij was de eerste in de familie, die Nederduitsch Hervormd ge doopt werd, en wel in onze architectonisch zoo vermaarde Nieuwe Kerk. Als jongmensch van ongeveer 18 jaar begon hij zijn bezigheden als amanuensis of secretaris van den staatsman Willem Graaf Bentinck Heer van Rhoon, den man die bij de verheffing van Willem IV in 1747 al het denkbeeld had gehad de administratie der Republiek onder te brengen in stadhouderlijke departementen, en den Stadhouder en de Staten-Generaal en Provinciaal een positie te geven gelijkende op die van den vorst en het parlement in een constitutioneele monarchie, kortom, die dezen regeeringsvorm, dien de 19de eeuw zou brengen, voorzag, maar geen succes had. In 1770 heeft J. A. Tinne zijn intrede gedaan in het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 52