OVER EEN KLERKENFAMILIE UIT DE 18DE EEUW 51 onderhandelingen der beide heeren was, dat Philips Tinne Jr. deelgenoot zou worden in Mc. Inroy’s zaken, en dat deze te Liverpool gedreven zouden worden onder den naam Sandbach Tinne and Cy. De zaken hadden succes. Het begin der 19de eeuw was dan ook de gouden tijd van Demerary, dat nu tot de suikercultuur overging. Philips Tinne Jr. werd als Engelschman genaturaliseerd. Zijn zoons groeiden geheel als Engelschen op. In 1827 overleed Mrs. Tinne. Philips Tinne trok zich uit zaken terug. Zijn oudste zoon, John Tinne, volgde hem daarin op. De nu oude heer vestigde zich weer in zijn geboortestad 's-Gravenhage. 10 Januari 1831 hertrouwde de thans 59-jarige met Jkvr. Henriette van Capellen, dochter van wijlen den admiraal van Capellen, dien wij als jong zee-officier onder den kennissenkring van de ouders van den bruidegom ontmoet hebben. De heer en mevrouw Tinne—van Capel len vestigden zich aan de Heerengracht hier ter stede, thans No. 17 (De Bas en Co.). De heer Tinne werd als Nederlander gerenaturaliseerd. Op 17 October 1835 werd daar hun dochtertje geboren, dat Alexandrine Petronella Frangoise genoemd werd. Niet lang daarna verhuisden zij naar het huis aan het Lange Voorhout, laatstelijk be woond door den Amerikaanschen gezant, dat nog als het huis van de familie Tinne bekend staat. Zij waren heel blij met hun dochtertje, dat zij, lieden, die de eerste jeugd zeker voorbij waren, nog gekregen hadden. Nu de middelen van haar vader het hem veroor loofden, werd haar alles gegeven, wat maar wenschelijk was. De Capellens genoten de eer zeer in de gunst te staan bij de koninklijke familie. Daardoor behoorde het gezin Tinne ook tot de naaste omgeving van Hunne Majesteiten. In zijn levensherinneringen, die hij in dezen tijd opstelde, zegt Philips Tinne van zijn Londenschen tijd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 64