EEN HISTORISCH PLEKJE DOOR 4 H. J. J. M. VAN DIEPEN Bezig zijnde met het ordenen van oude papieren be trekking hebbende op huizen gelegen aan de Zuidzijde van het Buitenhof, werd mij aangeraden hierover een artikeltje te schrijven voor het Jaarboek van de Vereeni- ging „Die Haghe Terwijl ik de gegevens daarvoor verzamelde, vernam ik dat de Heer Ter Meer Derval een dergelijk plan had opgevat voor het geheele Buitenhof. Wij kwamen toen overeen, dat hij de Noord-, West en Oostzijde zou bewerken, terwijl de Zuidzijde door mij zou worden behandeld, met de Westzijde van den Hof singel. Vóór wij nagaan wie de eigenaars van die huizen geweest zijn, willen wij eerst een blik slaan op de groote gebouwen, die daar staan en een oogenblik mijmeren over de schrille tegenstellingen, die van dit plekje te verhalen zijn. Weinig menschen, die hun vermaak zoeken in de Cineac zullen vermoeden, dat zij zich op een plaats be vinden waar eens in vroeger eeuwen niet gelachen is, maar veel verzuchtingen geslaakt zijn, door menschen, die opgesloten waren in den zoogenaamden „Dief-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 69