W. MOLL. Het Bestuur van „die Haghe” is dankbaar, dat het niettegenstaande de moeilijke tijdsomstandigheden en hoewel verscheidene leden zich gedwongen hebben gezien de Vereeniging te verlaten, toch heeft kunnen besluiten een Jaarboek voor 1941 in het licht te geven, zij het ook dat het boek wat dunner moet zijn dan de meeste zijner voorgangers. Het bevat evenwel nog acht verschillende bijdragen, die ruim geïllustreerd zijn. De door den Heer Ter Meer Derval geteekende kaart behoort tevens bij het stuk van Mejuffrouw van Diepen. De afbeelding tegenover den titel herinnert aan de prachtige bloemententoonstelling, die in het voorjaar werd gehouden. De gewone rubrieken zijn ook dit jaar weer om redenen van bezuiniging achterwege gelaten. Moge dit Jaarboek niet onwaardig bevonden worden om, naast zijn meer omvangrijke broeders, zijn plaats in te nemen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 7