EEN HISTORISCH PLEKJE 62 een huys met het de Zuidzijde van Pieter de huys- huys en venhage aen Johan Pieterss van Ree, erff daertoe behoorende, gelegen aan het Buytenhoff ten Westen van het huys van Gillisz Kiggelaer, schrijnwercker. Er bij wordt vermeld: „Dit perceel, tot nog toe gebruickt tot s Haechs ge- vanckenisse, wordt verkocht met alsulcks recht en con sent als op 30 Augustus 1601 en 11 Februari 1613 door de Heeren van de Reeckeninge vergunt was”, ’t Wordt verkocht voor een schuldbrief van 2000. 6 Maart 1613 verkoopt de Magistraat aen vrouwe van Gijsbert Barentse, metselaer, een erff, genaemd de „Diefsteen”. Het wordt verkocht met hetzelfde recht als in de vorige koopacte vermeld wordt. De koopsom is 2200. Bij onwillich Decreet van 5 Maert 1618 verkoopt Anthonis Croock, Eerste Deurwaarder van den Hove, ten laste van Jan Pieterss van Rhee, jegenwoordich wo nende te Amsterdam, aan Cornells Flory, Procureur van den Hove van Holland, ten behoeve van de Magistraet, een erff, genaemt de „Diefsteen” voor 600, en 27 Maart 1619 verkoopt de Magistraat van ’s-Gravenhage aan Pieter Govertss van Riemsdijck, timmerman, „een erff daer eertijds de huysinge van de Diefsteen op gestaan heeft voor een rentebrief van 25 ’s jaars en een schuld brief van 480 ’s jaars. 't Erf is belast met een recognitie van 3 ’s jaars toekomende de „Heeren van de Reecke- ningen”. Het wordt verkocht met „alsulcke cessie ende consent van begrotinge ende opbouwinge” als de Magistraat ,,’t selve erve mette huysinge doen daer op staende aan Jan Pieterss van Rhee heeft verkocht”. 4 Januari 1620 verkoopt Pieter Govertss van Ryms- dijck, timmerman, aan Heyndrick Doedeins, Commis van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 77