EEN HISTORISCH PLEKJE 64 stal van de Ruiterwacht. 24 Maart 1667 wordt door de Raden en Meesters van de Reeckeningen aan Mr. Rem van Limborch 1) consent verleend om zijn huis op het Buitenhof naast de Ruiterwacht te verbreeden en uit te zetten. Het verzoekschrift luidt aldus: ,,daer het erff ten Oos ten naest mijn huys verkocht is aen de Heeren Burge- meesteren der stad Leyden, specialijk onder conditie dat het gebouw daerop bij deselve te setten souden moeten werden vooruyt geset, volgens roijnge van andere nieuwe gebouwen aldaer staende, hij wel instantie soude hebben om het gebouw van sijn huysinge volgens deselve roijnge insgelijks Noortwaerts vooruyt te setten, doch dat hij consideerende is ende dat het oversulcx een seer groote uytstant soude geven, dat aldaer soo smallen huysjen soude staen, consideerende met eene, dat sonder eenig ongemak van de ruyterstal aan de W.zijde van de voorss. huysinge gelegen, die nogh verre binnenwaerts de voors. roijnge en de linie is staende hem soude konnen werden toegestaen de breedte van omtrent agt voeten voor de voorss. ruyterstal voorwaerts uyt te timmeren, in welke gevalle hij wel geneegen soude wesen sijn voorss. gebouw ofte huysinge voorwaerts uyttezetten, mede een bequame timmeragie te maken tot cieraet van het Buy- tenhoff, so versouckt hij hem toetestaen, dat hij voor de voorn, ruyterstal benevens ende Westwaerts aen sijn huysinge de grond aldaer ter breedte van omtrent 8 voeten sal mogen betimmeren.” Zooals wij zagen wordt dit verzoek toegestaan, maar op conditie: „dat hij 't sal uytsetten op de royinge en de linie van het Huys van de Heeren Burgemeesters der 1) Rem van Limburch is 14 April 1658 ondertrouwd met Marga- retha Rombius.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 79