EEN HISTORISCH PLEKJE 65 Philips den Ende stad Leyden (g) aldaer in het Oosten ende van het Huys van den Procureur Copmoyer (1) aldaer in het Westen staende ende dat met een fraaye cierlijke frontispice”, waarvoor hij moet betalen een recognitie van 18 ’s jaars ten profijte van de Domeinen. Voorn. Rem van Limborch sterft in 1685 en wordt den 5den April begraven. Bij de verdeeling van den boedel tusschen Simon en Philips van Limborch, Philips Scha- bailje, Gijsbert van den Ende en Susanna Rombius, zijn broeders en zwagers, werd het huis toebedeeld aan Simon van Limborch. Simon van Limborch, advocaat voor den Hove van Holland, was getrouwd met Adriana Panser of Pansarts. Hij laat na zijn dood op 1 Maart 1722 drie kinderen na, nl. Frans, Henrick en Gerarda van Limborch. Na het overlijden van zijn vrouw op 10 Mei 1723 wordt de boedel verdeeld en is het huis te beurt gevallen aan hun zoon Frans. Deze Frans van Limborch, Fiscael der Domeinen van Holland en West-Vriesland, was gehuwd met Maria de Riemer, zuster van den geschiedschrijver Mr. Jacob de Riemer. Hij liet bij zijn dood op 86-jarigen leeftijd, in Sept. 1765, zijn dochter Adriana van Limburch, wed. Van der Craght, na als zijn eenige erfgenaam. 2 Februari 1766 verkoopt Abraham van der Meersch, Professor onder de Remonstranten, gehuwd met boven genoemde Adriana van Limborch, aan Herbert Ferdi nand van Sanden, Procureur voor eenige Hoge Collegiën en Hoven van Justitie „een aanzienlijk huys, erff en tuyn, staende op het best van het Buytenhof”. Ónder den koop waren mede begrepen „alle kamerbehangzels, dog daer- van uytgesondert de schilderijen met hunne lijsten in de schoorsteen en boven de kamerdeur van het voorzalet, als ook de geschilderde familiewapens met hunne verdere 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 80