EEN HISTORISCH PLEKJE 66 a ornamenten in de glaazen op de agter bovenkamer aan de O.zijde, als hebbende de verkoopers alle ’t voorz. geexpieerde aan zig gereserveert”. ’t Werd verkocht voor 15.950 en 797, 10 st. aan rantsoenpenningen. Herbert Ferdinand van Sanden was een van de zeven kinderen van Julf van Sanden en Alyda Vygers. Hij was gehuwd met Quiryna Geertruyd Anna Cailliou. Een langen tijd blijft het huis in het bezit van de familie Cailliou en werd er een chocoladefabriek gevestigd, want blijkens het Register der Volkstelling van 1830 woonde er Wilhelmina Cailliou, Fabriquante in chocolade. 9 Mei 1835 wordt aan Jan Willem Daniël Cailliou toegestaan om ,,aan den Zuiwestelijken zijmuur van zijn huis, staande naast de Hoofdwacht op het Buitenhof, op de verdieping een privaat te mogen uitbouwen, zoodanig dat het zelve over de plaats der Hoofdwacht uitspringt, mitsgaders om hetzelve door middel van een koker in gemeenschap te brengen met den grooten privaatput dier wacht, onder die conditie: le. dat het privaat behoorlijk en volgens de kunst ten genoege der militaire Genie, evenzoo als de afvoerpijp of koker te maken, als ook om de afvoerpijp of koker te allen tijde zuiver en in goeden staat te houden of indien daarin eenige verstopping of dergelijk gebrek mogt plaats hebben, daarin dadelijk ten genoege en op de eerste aanzegging der militaire Genie door hem requestrant en te zijnen koste zal moeten wor den voorzien; 2e. om ingeval te eeniger tijd aan de put van het soldatenprivaat der Hoofdwacht of aan het riool, waardoor deze zich verder ontlast, eenige gebreken mog- ten ontstaan, hij requestrant alsdan in de kosten welke de herstelling dier effecten zullen veroorzaken in billijke evenredigheid door wederzijdsche volmacht hebben te betalen, het Rijk zal moeten tegemoet komen.” In het Bevolkingsregister van 1845 worden als bewo-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 81