EEN HISTORISCH PLEKJE 67 de Wed. ners genoemd Jan Willem Daniël Cailliou, koopman in wijnen en sterken drank (in 1849 ongehuwd overleden) en Anna Josina van Poppel, chocoladefabriquante, onge huwd, met 4 andere personen. 4 Mei 1864 verkoopt Josina Poppel voorn, huis, dat haar bij acte van scheiding op 12 Maart 1851 was toe bedeeld, aan Johannes van Aalten, mr. schoen- en laar zenmaker. 23 Juli 1889 richt de 2e Genie-Commandant zich tot Mevrouw de Wed. J. van Aalten met het volgende ver zoek: „Aangezien de ton welke gesteld is onder het aan U toebehoorende perceel en met vergunning van den Directeur-Generaal van Oorlog ad interim van 9 Mei 1835 over de plaats van de Hoofdwacht uitgebouwd privaat zeer veel overlast geeft en mij geen recht of ver gunning van een bevoegde authoriteit bekend is, volgens welke die ton daar geplaatst en door de gang van de Hoofdwacht gewisseld wordt, zoo heb ik de eer U be leefdelijk te verzoeken daarin ten spoedigste en uiterlijk 1 September a.s. verandering te doen brengen. Mocht Uwerzijds vermeend worden dat wel eenig recht of eenige vergunning als bovenbedoeld bestaat, dan zal het mij aangenaam zijn die te vernemen, moetende ik intus- schen opmerken, dat de vergunning tot het in gemeen schap brengen met den grooten privaatput der Wacht, bij bovengemelde beschikking mede verleend, vanzelf ver vallen is, tengevolge het dempen der put.” Tot 1895 blijft het huis staan op naam van J. van Aalten en daarna wisselt het van huurders. In 1903 wordt het met het huis ten Oosten daarvan gelegen afgebroken om tot één huis verbouwd te worden voor het Restaurant de „Twee Steden”. In 1935 wordt het verbouwd tot Cineac-Bioscoop, zooals wij die nu kennen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 82