EEN HISTORISCH PLEKJE 70 be- 18 Juli 1605 verkoopen Boudewijn van der Burch, als echtgenoot van Jannitgen Braem Maertensdr. en Tanne- ken Braem, erfgenamen van Frederik Braem, hun broe der, aan Leonart Gerritss, gehuwd met Jannitje Lourisdr., wed. van voorn. Frederick Braem, hun recht op de helft van seeckeren tuyn, erff en de verdere huysinge, stalle, schuyre met caetsbaen, die door voorn. Fred. Braem daerop is gesteld, gelegen op het Buijtenhoff, ten Oosten belend door de kleine stal of erff van den Spoormaecker van den Hove en ten Westen achter het pikeurshuys van Zijn Excellentie en vóór het huys en erff van de Graef- felijcheijt, tegenwoordigh bewoond door Idsert van Star kenburg, stalmeester. De koopsom is 6000. Aan wien Trompert het heeft verkocht is niet gevon den, want de eerste overdracht had plaats in 1605, waar in staat, dat Frederick Braem eigenaar is van het huis van Trompert en naast dit huis een kaatsbaan heeft laten maken. 26 April 1617 verkoopen Hugo van Vuijtenbrouck, won. te Vlaerdingen, als echtgenoot van Agnieta van Diemen, wed. van Leonart Gerritss Sluijter, mitsgaders Jacob Gerritss Sluijter, Willem Janss schoenmaecker, als echtgenoot van Geertruyt Gerritsdr., alle erfgenamen van Leonard Gerritss, hun broeder en swager, aan Jan Jasperss van den Brouck, ballemaecker, de helft van een huys, stal en caetsbaen met het erff, voor 2000 en twee custingbrieven, inhoudende elk 2200. Het huis was last met een rente van 100. Voorn. Leonard Gerritss, later geheeten Leonardt Gerritss Sluyter, was eerst gehuwd geweest met Jannitje Lourissdr., wed. van den Brouck, en daarna met Agnieta van Diemen. Jan Jaspersz van den Brouck bezat reeds gedeelte van het huis, als erfgenaam van zijn moeder Jannitje

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 86