EEN HISTORISCH PLEKJE 74 de nieuw vermaecklijck- maken uit een gedicht, dat Van der Does aan verrezen kaatsbaan wijdde x). 's-Gravenhage met de voornaemste plaetsen en heden van Jacob van der Does, p. 124. Heeft yemant lust met bal, of met reket te spelen, Dewijl 't geoorloft is zijn uuren te verdeelen In ernst, en spel, en dat de snaer wert overreckt, Die yemant sonder bot geduerigh spant, en treckt, Soo vint men hier een baen, nu onlangs afgesmeten Maer weer op nieuws herbout, soo na de konst gemeten, Soo na den eijsch van 't spel gemaeckt, en toegestelt; Dat yeder hier met groot vermaeck verliest sijn geit. Doorsiet het groot Parijs, en reyst door al de steden, Soo ver als Vranckrijck streckt, ghij suit geen Baen betreden, Die in ’t gebouw, of in cieraet van dese wint Hoewel dat volck dit spel voor alle spel bemint, Die lust heeft, kom het sien, en neem een proef met kaetsen. Ook toen weer zal de kaatsbaan gebruikt zijn om als schouwburg te dienen. Zelfs is er sprake van geweest, dat er een comedie zou opgericht worden, want in een memorie van Mr. Frans van Limburch, met bevende hand geschreven, zegt hij: ,,Te considereeren Dat de permissie om een comedie te mogen opregten is verleent zonder dat de geinteresseerden gehoort zijn en gevolge lijk zonder dat eenig requard op dat interest genomen is, op zigt van de veiligheid, ten requarde van brand daer de erven zeer aan elkander geannexeert zijn, als in requarde van faciliteit van de erven te kunnen bescha digen en beklimmen, dat niet belet kan werden; van het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 90