EEN HISTORISCH PLEKJE 76 legen huis voor de wed. van den Solk Van Soest. Eerst 5 Mei 1751 heeft er een overdracht plaats. Dan verkoo- pen Cornells van Loenen, mr. timmerman, en Pieter Braming, mr. van de kaatsbaan, als executeurs van wijlen Maria van den Berg, wed. van Johannis Wallis, een huys, kaatsbaan en erf, aan Arnoldus Gerritss en Hendrik Incour voor een hypotheek van 1200 en 3050 contant en 212, 10 st. over rantsoenpenningen. 8 April 1766 verkoopen Arnoldus Gerritss en Hendrik Incour aan Pieter Armand en Arnoldus Zoodaar de kaatsbaan voor 2450 en 122, 10 st. over rantsoen penningen en nog denzelfden datum draagt Pieter Ar mand zijn helft over aan Arnoldus Zodaar. Dan heeft de kaatsbaan afgedaan, want reeds 17 Mei 1766 wordt door Arnoldus Zodaar een aanvang gemaakt met de afbraak van de kaatsbaan. Wij laten hier het ver haal der demolitie volgen: Eerst is begonnen met het afneemen van de netten gehangen hebbende onder de gooten van het Dack tot op de muuren rondsomme de gemelde kaatsbaan, waar door dezelve het noodige ligt quam te scheppen. Daar naar is men overgegaan om afte breecken het bekleedsel off plaffond, 't welk coupelsgewijze tegens het Dack van de kaatsbaan was gemaakt. De kaatsbaan hadde rondsomme een gaanderij van voren tot agteren van een steens muur ter hoogte van ruym een halve manslengte invoege die gaanderij heeft gedient voor de toekijckers van t Spel; de voorss. coupel afgebroken zijnde heeft men de binnemuuren van die gaanderij gedemolieert, de steenen afgebickt en uytge- dragen. Zulcks gedaan wezende heeft men de pannen van het dack afgenomen en vervolgens het geheel tot de Binten of Balcken waarop het Dack was rustende ge- amoveert.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 92