EEN HISTORISCH PLEKJE 77 Vervolgens is men overgegaan tot het demolieren van desselfs buyten bemuuringe zo aan de Zuyd-, als Oost zijde, en was de kaatsbaan agter de Oostmuur langs de aldaar lopende Beeck beheyningt tegens de hooge stijlen off paelen van de kaetsbaen, in welcke beheyning ick hebbe gezien dat waeren twee deuren corresponderende op de Beeck. In het afbreecken van de Oostmuur, die van boven maer was ter dickte van eene steen, heeft men geobserveert deselve niet verder te amoveren dan tot dat men bevond dat dezelve muur van onder op was ter swaarte 1J^ steenen; en dat men wederzijds gesloote deur heeft gelaaten zodaenig als die was. 't Was een zwaer, dangereus en moeyelijck werck geweest vermits de swaarte, hoogte en lengte van de kap welcke behalve zijne breedte meer dan hondert voe ten lang was, rustende het Dack op zeer swaere capitee- len met houte naegels ingewerckt en rustende op zeer swaere Binten, die wederom op gelijcke wijze rustende en ingewerckt waeren op de rondsomme in 't vierkant staende en op hardsteene swaere neuten rustende houtte en zeer swaere en hooge paelen om alle ’t welcke te amoveren (en den afbraeck zo veel doenlijck tot ander employ te conserveeren) zeer veel swaerigheyt, moeite en vrees van enig ongeluck is geweest, dog zonder on geval is volvoert. De beheyning langs de Beeck dus meede geamoveert zijnde heeft men Maendag den 4den Augustus begonnen het erf te bemetselen met een muur van een steen dick, waertoe geemploieert is een gedeelte van de steen, gekomen van den afbraeck. Ook de behuizing aan de kaatsbaan gehoort hebbende aen het eynde ten Westen van dezelve gestaen hebbende is door voorn. Sodaar althans genoegsaem mede afge broken.” Op 14 Januari 1767 verkoopt Arnoldus Theodorus

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 93