EEN HISTORISCH PLEKJE 79 van Orange. Het en pages van 28 Maart 1637 gekocht door den Prins werd bewoond door den Schrijfmeester Zijn Hoogheid. 11 October 1669 verkoopen de Raden en Rekenmees ters van Zijn Hoogheid bij willich Decreet aan Johan Hanneman, Rentmeester, „een huys en erff, vroeger ge noemd de Kaatsbaen, aan de Z.zijde van het Buytenhoff. Belent ten Westen het huys van den Procureur Cop- moyer, ten Oosten de Haegh aenkomende achterhuy- singe, genaemt de Kaetsbaen, nu toebehoorende Dirck van Soest en het huys waerin voor desen gewoont heeft Jan Gulmont, sijnde nu de Corps de Guarde, ten Zuiden het huys van Dirck van Soest”. 20 Februari 1670 wordt Johan Hanneman consent ver leend om den gevel van zijn huys, vroeger bewoond door de „Pagies” van den Prins van Oranje, te mogen ver nieuwen en uitzetten op de rooing van de huizen van zijn buren voor 8 ’s jaars. 27 Mei 1693 verkoopt voorn. Hanneman aan Cornelis van der Snoeck, Ordinarishouder, „twee huysen en erven. Het voorste is belend: ten Oosten „de Gravelijk- heid of Corps du Guarde van de Ruyterye, ten Noorden het Buytenhof en het achterste ten Zuiden de wed. van den Solliciteur Van Soest”. Tezamen belenden zij: ten Oosten de gang van de caetsbaen, ten Westen Mr. Johan Haenedoes, Advocaet, gehuwd met de wed. van den Raadsheer Copmoyer. Het geheel wordt verkocht voor 6000 en een rentebrief van 4.200. ’t Is belast met 18 s jaers, toekomende de Grae- felijckheijt van Holland. 17 Mei 1708 heeft een overdracht plaats door Cornelis van der Snoeck aan Francois Craymes en dan is het één huis en erf, strekkende voor van de straat tot achter het huis van de wed. Bond.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 95