I i i 80 EEN HISTORISCH PLEKJE tl der >cu- i De koopsom is 3500 aan obligatiën en een hypotheek- brief van 10.000 met een belasting van 8 's jaars. 9 April 1725 wordt het bij Willich Decreet, ten behoeve van de kinderen en erfgenamen van Francois Kraimes verkocht aan Mr. Johannes Slicher Thomasz. Aan wien voorn. Slicher of diens erfgenamen het ver- koopen is niet gevonden. 28 Juli 1751 verkoopt Mr. Johannes Angelus van Spijk, Advocaat voor den Hove van Holland, als proi ratie hebbende van Mr. Daniël Baart, erfgenaam van zijn overleden huysvrouw Theodora Schrevelius, oud-Burge- meester van Alkmaar, aan Mr. Frangois Benjamin de Bons, twee huizen en erven, aan de Z.zijde van het Buy- tenhof, het eene strekkende voor van de straet tot aan het eerste huis in de gang van de kaetsbaen. Belent het eerste huis ten Oosten de voorn, gang, ten Westen den Solh Willem van Haansbergen en het tweede huis, ten Oosten de gemeene gang van de kaatsbaan, ten Zuiden het huys van Mr. Daniël Baart, gelegen achter in voorn, gang, ten Noorden het eerstgemelde huys, voor de som van 15.600. ’t Is belast met 8. 12 Februari 1790 schenkt Mr. Frangois de Bons, Ont- fanger van des Gemeene landsmiddelen en Agent der Baronnie van Breda etc., aan zijn neef Mr. Francois Benjamin de Bons, Advocaet voor den Hove van Hol- landt, mitsgaders Clercq ter Generaliteyts Finantiën, de voorn, twee huizen, het eene staende op den hoek van de gang, naast de Dragonderswacht en het andere in de gang achter het eerstgenoemde huis; ,,uyt hoofde van de affectie, die hij zijn neef toedraagt, als hebbende als Peter in den Heiligen Doop gestaan”. Hij schenkt het met de conditie dat zijn neef met zijn huisgezin het groote huis zal bewonen, daar het niet verhuurd mag worden. In het verpondingsregister van 1806 staat het nog op

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 96