KASTEEL VAN DIE HAGHE 83 schiedenis van Rotterdam II, van dit optreden vertelt: „Anno 1479 zoo sijn de Hollantse steede wederom in par- tischappen verdeelt geworden. Die tijt soo was den stadt- houder over Hollant gestelt de heer Waifart, heer van der Veer, desen stadhouder heeft de partischappen van Hollant soucken te vereenigen, ende heeft daeromme 1479 eenen ginneraelen daghvaert aen alle de Hollant- sche steeden, edelen en dorpen laeten beschriven; om te vergaederen binnen de stadt van Rotterdam, om aldaer alle partischappen needer te leggen, ende is op den be stemden tijt uyt den Hage binnen Rotterdam gekoomen, verwaghtende alien, die daer beschreeven waeren, de- welcke oock van verschelde plaetse al onderweeg wa ren om naer Rotterdam te koomen op den dagvaert, soo ist geschiet dat den baljou van Rotterdam, genaemt Jan van Roomerswael, bevreest was, dat de Houckse partie, die mede op den daghvaert beschreeven waeren, de stad Rotterdam mochten vermeesteren, waerover hy de bor- gerye heeft oproerich gemaeckt, ende de schutters by- eenvergadert hebbende zijn alsoo naer des stadhouders logement gegaen ende alsoo hy over tafel sat, soo deede hy hem terstont opstaen, seggende dat hy terstont uit der stad vertrecke moste, twe(l)ckhy oock dede, ende stelde Joris, de bastaert van Brederode, als overste kapitein, dat hy de stadt Rotterdam wel soude bewaeren In een andere kroniek lezen we van dit rustig heen gaan van den stadhouder: ende hy, een vreedsaem man wesende, connen- de tegen geen ongenoecht, vertrock met alle sijn fami lie Dit „ongenoecht” te Rotterdam was echter gering te achten bij het groot affront, dat men den stadhouder in het dorp van Die Haghe aandeed. Reeds het jaar te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 102