KASTEEL VAN DIE HAGHE 85 -1) Volgens Ising: Het Binnenhof te 's-Gravenhage was Pieter Lankhals Raad en Rentmeester-Generaal van Holland. grooten aanhang hadden, en riepen daar de poorters op om de deelnemers aan de Haagsche schietpartij te helpen straffen. Honderden gaven aan dezen oproep gehoor en zoo was Den Haag spoedig vol gewapende Kabeljauwen. De Hoeken, op hun beurt, kregen krachtige hulp uit Dordrecht en zoo dreigde er in het anders zoo vreed zame Dorp van Die Haghe een bloedige strijd. Vóór het echter zoo ver kwam, gelukte het een aanzienlijk Hage naar, Heer Pieter Lankhals1), om te bemiddelen. Hij wist te bereiken, dat er tusschen belegeraars en beleger den in 's-Graven Hof een verdrag tot stand kwam, waarbij aan de laatsten vrije aftocht werd toegezegd. Nauwelijks hadden zij het kasteel verlaten of de Kabel jauwen trokken er binnen. Dadelijk rukten de aanvallers de stal van den stadhouder open en haalden de paarden er uit; daarop braken zij Heer Wolferds logies open en plunderden er kisten, koffers en kasten. Zoodra de stadhouder, die te Veere vertoefde, van dezen euvelmoed kennis kreeg, verzamelde hij op zijn beurt, zoo in Utrecht als in Hollandsche steden, een groot aantal aanhangers en trok aan het hoofd van zijn mannen naar Den Haag. Vóór hij het dorp bereikte, namen zijn tegenstanders de vlucht. De stadhouder nam weder bezit van het Hof en liet toe, dat nu de huizen der Kabeljauw- sche edelen werden geplunderd. Zoo triumfeerde ten slotte Heer Wolferd. Maar het gebeurde kostte hem zijn eervol ambt. Zijn tegenstanders wisten te bewerken, dat hij reeds het volgend jaar als stadhouder werd ontslagen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 104