VEENPACHT IN HAAGAMBACHT 93 1) Met duinpannen worden hier niet bedoeld de groote, lang- gestrekte valleien of vlakten tusschen twee groepen van duinge bieden, hetzij de zeeduinen en de binnenduinen of twee strooken binnenduinen. De vlakte van Segbroek is een voorbeeld van het eerste geval, het Kleine Veentje van het tweede. Een duinpan is een min of meer komvormige laagte van in het algemeen beperkten omvang binnen een bepaald duingebied. het wel vast, dat hier geen grond in het dorp Scheveningen bedoeld kan zijn. Men zou verder kunnen denken aan een of andere duinpan van tamelijken omvang, maar het gra- felijkheidsduin als noordgrens wijst m.i. toch meer in de richting van een ligging zuid van een strook wildernis dan er in. Het mag trouwens betwijfeld worden, of in zoo vroegen tijd, toen men het jachtvermaak in sterke mate beoefende, ontginning van duinpannen in de wildernis be vorderd werd. Bovendien zou ik niet weten, waar men een duinpan met woning zou moeten zoeken in het Sche- veningsch gebied.1Sluit men het dorp en een of andere duinpan te midden van de wildernis uit en kiest men der halve een ligging zuid van en tegen ’s heeren duinen aan, dan kunnen nog in aanmerking komen de zeeduinen of de binnenduinen klingen Al is met deze overwegingen niet veel gewonnen voor een nadere plaatsbepaling, toch geloof ik, dat een andere acte uit het zelfde archief ons zonder al te veel onbe radenheid nog een belangrijken stap verder kan voeren, mits men het verband en de betrekking tusschen laatst genoemde acte en die van 1397 wil zien in het licht, dat ik met behulp van de volgende beschouwingen meen te kun nen ontsteken. In die tweede acte dan verbindt Philps Reymbrantsz. in 1444 voor een schuld van 20 schell. holl. 's jaars aan het Gasthuis in Den Haag zijn woning, gelegen benoorden Den Haag, houdende omtrent 12 morgen lands

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 112