VEENPACHT IN HAAGAMBACHT 101 hem hout soen NB. BIJLAGE II. Op den rug: Robbrecht Machtelt Regist. 24 Arch. St. Nicolaasgasthuis in Den Haag, inv. f. 24 v. burchgrauen huer gheuen alsoe tregister van ende waer dat sake dat dit voers. lant niet goed ghenoech en waer voer dese voers. renten soe versekert hijse voert te verhalen op sijn reetste goede die hi heeft behouden den here sijn recht. In kennessen der waerheit soe hebben wi desen brief open beseghelt met onsen ghemenen seghel. Ghescr. op sinte Lambrechts auont int jaer ons heren dusent driehondert seuen ende tneghentich. Boven het afschrift in het cartularium staat: Tsceueninge Op den rand: Philps Capoen Maertyn Jacobz Aernt Janz backer De naam Philps Capoen is doorgehaald. Benoirden den Hage Wy scepen inden Hage doen kont allen luden dat voir ons quam Philps Reymbrantsz ende verliede sculdich te wesen den gasthuys inden Hage of die houder van desen brieue twintich scellinge hollans payments tsiaers ewelic staende geit dairmen wyn ende broot om coopt te betalen alle jair tot Valkenburger marct ende dese voirscr. renten heeft hi hem versekert op syn woninge gelegen benoerden der Hage ende hout omtrent xij morgen lants ende heeft belegen an die oestzide Dire Dammaesz an die westzide no. 94,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 120