NOGMAALS DE WASSENAARSCHE 102 NB. BIJLAGE III. Op den rand: Philps voirscr. Maertyn Jacobz Aernt Janz backer De woorden Philps voirscr. zijn doorgehaald. Dirc voirscr. ende Jacob Pietersz op dat noirteynde die wildernisse ende op dat zuytende Jacob Pietersz voirscr. behouden den heer sijn recht. In kennesse der wairheit hebben wij desen brief open besegelt mit onsen gemenen segel. Gescr. viueendetwintich dage in Januario int jair ons heren dusent vierhondert vier ende viertich. Archief Van Dorp. Ick Rombout Willemssoen Busschaert bekenne mits desen verhuijert te hebbe ende verhuijert mits desen Zijer Janssoen woenende int Voorhout vanden Haghe voor hem ende zijnen erffuen een stuck lants groot twe merghen off soe groot off soe cleyn alst geleghen is aende noortzijde vant bosch inde ambochte vanden Haghe ende dit een tijt van zeuen iaeren achter een volgende van welcke dat eerste bruijek ende verschijen iaer weesen sal tiaer van vijff ende tachtich ende dit voor die somme van tijen ponden van veertich groote vlaems tpondt verschije- nende Voorschoeten ende Valckenburger mart binnen die twaleff nachten van kersmisse wel ende ten vollen betaelt vrij suijver geit sonder eenighe cortinghe te doen [bebouwende den heer zijn recht] (ofte salt landt uwter huijer zijn indient den eijghenaer belieft ende anders niet). Des is meede ondersproecken dat Zijer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 121