VEENPACHT IN HAAGAMBACHT 103 Janssoen dit voors. landt niet en sal moeghen otter gheuen int gheheel ofte deel sonder consent ende wel belieffuen vanden eijghenaer op gelijcke peijne vant landt uwter huijer te zijn als bonen verhaelt is ende sal noch gehou wen zijn alle iaers te betaelen in handen van die rent~ meester vande heer van Wassenaer alsulcke hoender geit als den voorn, heer daer op spreeckende heeft. Ende bij gebreecke van quade betaelinghe soe salinen daer recht om moeghen spreecken ende dese voor genoemde penninghen innen met alsulcke recht ofte rechteren alst den eijghenaer belieffuen sal. Hier onder was Zijer Janssoen verbinnende alle goederen roerende ende onroerende sijns persoens ende die persoenen van sijn erffuen om daer aen te moe ghen verhaelen tgheen dat teghens dese cedulle gedaen soude moeghen werden. Alle dinck sonder arch ende list. Dies toerconden soe zijn hier twee cedullen aff gemaeckt van woordt tot woordt alleens luijdende ende bij die con- trahenten beijde onderteykent op dat den eenen verlooren weesende soe sal dander van waerden zijn. Aldus gedaen inden Haghe opter xven january anno vier ende tachtich. als randschrift toegevoegd. doorgehaald.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 122