i) Waarschijnlijk Adriaan van Ryk, gehuwd met Eva Huichelbos; hij kocht in 1715 een huis in de Oude Molstraat. Hij overleed 7 Dec. 1723. Zijn zoon was de notaris Hugo v. R. Deze verkoopt het huis in 1732. DE WIJZE HAGENAARS EN DE WINDHANDEL 105 heid”, den heel West-Europa beheerschenden wind handel. Dat den Haag daarbij niet achter gebleven is, is be kend. Ook hier heeft men, onder toezicht en met mede werking van den Magistraat een „Compagnie van be- leeninge, disconteringe van wisselbrieven, assurantiën en andere handelingen” opgericht, welke haar kan toor kreeg in het huis, waar een Dolfijn in den gevel stond en dat achter het Raadhuis aan de Driehoekjes te vinden was. In mijn „Zeven Eeuwen” (blz. 198) heb ik zeer kort verteld wat er gebeurde en uitvoeriger is daarna de historie medegedeeld door dr. F. Ph. Groene- veld in zijn in 1940 verdedigde Amsterdamsche disser tatie „De economische Crisis van het jaar 1720” (blz. 68-73). Deze verwijst daarbij naar het in 1721 te 's-Gra- venhage in twee deelen uitgekomen boekwerk: „Ver zameling tot Waarschouwinge van de Nakomelinge van alle de Projecten van Condities van de Compagnieën van Assurantie, Commercie en Navigatie etc. etc.” waar op blz. 17 en 250 van het tweede deel de „projecten” zijn afgedrukt, uit welke de Magistraat een keuze deed toen zij besloot den Haag ook van de gedroomde rijk dommen te doen genieten. Een der plannen was afkomstig van een Haagsch burger, den Portugeeschen Jood Gabriel de Souza Britto, het andere van den Haagschen makelaar Van Rijk1) en Soonen. De eerste was een ontegenzeglijk schrander en deskundig man, die zich in de materie,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 125