1 i 1 1 1) John Law was niet louter een avonturier. Zijn economisch systeem zou een zegen geweest zijn voor Frankrijk, als het geen aanleiding gegeven had tot een in het dolzinnige doorgevoerde speculatie, aan welke hij, tegengewerkt door zijn vijanden, het hoofd niet bieden kon. Terecht geeft een zijner levensbeschrijvers hem dit epitheton: „aventurier, bonnette homme”. G. Oudard; Paris, 1927. 106 DE WIJZE HAGENAARS EN DE WINDHANDEL steunende op de vernuftige plannen van John Law1), deugdelijk had ingewerkt en die bij tal van instanties dergelijke plannen had ingediend. Het plan van Van Rijk was veel minder solide; toch werd dit gekozen. Zoo kwam ongeveer in September 1720 een Compagnie tot stand met een kapitaal van 10 millioen gulden, waarop 4 moest worden gestort door de „actionaris- sen”. De „Notulen van de Wet” in het Haagsche Ge- meente-archief vertellen ons van de voorwaarden, waar op kon worden ingeschreven en zijn vooral nauwkeurig omtrent degenen, die bij die inschrijving op een of andere wijze een voorkeursrecht zouden hebben. De uitdeelin- gen zouden alleen mogen gedaan worden aan Hage naars, aan „Leden der Hoge Collegien van Holland”, aan de „Generaliteyts-collegien” en bovendien aan „vreemde coopluyden binnen Amsterdam of Rotterdam door welkers directie de Compagnie voordeel of nuttig- hyt soude connen werde toegebraght”. Nadat er voorts 500 acties ten nutte der Compagnie zelf werden inge houden, werd nog een aantal gereserveerd voor bepaal de personen. De Heeren Vroedschappen en hun secre tarissen hadden recht ieder op 10 acties; ieder capiteyn der schutterij 5 acties, iedere fendrig 3, ieder der zes hoofdmannen 3 acties, ieder der Nederduytsche en Hoogduytsche predicanten 6 acties, de Fransche en Engelsche predikanten, alsmede die van Scheveningen 4 acties enz. enz. Later werd dit systeem nog uitgebreid. Zoo werd de eerste inschrijving geopend. Het Ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 126