Er is er een in het Gemeentemuseum. DE WIJZE HAGENAARS EN DE WINDHANDEL 109 Atlas van Stolk wordt er (blz. 477) een vermeld van zes borden met voorstellingen op den actiehandel be trekking hebbende. De onderschriften zijn daar echter korter en niet in rijmende regels; den Haag wordt er niet in bedacht. Dergelijke heb ik ook wel eens in Delftsch aardewerk gezien1)toespelingen op den Haag echter kwamen niet voor. Trouwens ook in het algemeen is de Haagsche Compagnie, in tegenstelling met die van Utrecht, Enkhuizen, Hoorn, Rotterdam, Delft en Monnikendam bijv, die herhaaldelijk genoemd en afge- beeld worden, vrijwel niet op de taïlooze spotprenten vermeld. Ik zie op een groote prent: Monument Con- sacré a la postérité en mémoire de la folie incroyable de la XX année du XVIII siècle. Ter eeuwiger gedachte- nisse der dwaasheid van het XX jaar der XVIII eeuw.” (Muller 3553, Van Stolk, 3473), Fortuna op een wagen bestuurd door Zotheid; het voorste wiel draagt als om schrift „Compagnie de commerce et d’as;” op de spaken staan dan de namen der „geactioneerde” steden: Rot terdam, Gouda, Delft, Monnikendam, Hoorn, La Haye, (Alkm)aar, (Enkhuiz)en, Edam, Dort. Een man, tus- schen wiens jaspanden een vossenstaart uitsteekt („op- blaazer van deze rook negotie”) helpt het wiel, dat den kermenden koophandel overrijdt, omwentelen. Dat die „vos” ook op den Haag betrekking zou heb ben lijkt niet waarschijnlijk. Toch wil ik in dit verband een andere prent vermelden (Muller 3536 en Van Stolk 3434): „Eeretitel of Gordyn voor het Schouburg der Actietafereelen”; hierop staat in het midden een ossekop met het opschrift: Ik ben de Hopman van de dommen Doch won daardoor van Vossen groote sommen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 129