LUGDUNUM BATAVORUM EEN VERGELIJKENDE STUDIE DOOR Mr. H. HARDENBERG Een van de fascineerendste problemen uit de bewo- ningsgeschiedenis van onze kuststreek in den Romein- schen tijd is dat der ligging van Lugdunum Batavorum. Het terugvinden van de plaats, waar Lugdunum moet hebben gelegen, is lange jaren een vraagstuk geweest, dat in ruimen kring belangstelling trok, maar dat nog nimmer een oplossing heeft gevonden, welke algemeen aanvaard is geworden. Men heeft deze oude nederzetting in het gebied tusschen de monden van Rijn en Maas, die met het eindigen van de Romeinsche heerschappij over ons land in den nevel der tijden schijnt te zijn verzonken, achtereenvolgens op verschillende plaatsen gezocht. Aan vankelijk te Leiden, later bij Katwijk, zoowel op de plek van den door de zee verzwolgen Brittenburg als meer landinwaarts; ook zuidelijker bij Loosduinen; voorts te 's-Gravenhage onder de duinen bij Petit St. Hubert, als mede bij de Waalsdorpsche vlakte. Voor geen van de hier genoemde plaatsen is de onderstelde ligging echter afdoende bewezen. Zoolang geen oudheidkundige vondsten van ter

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 131