LUGDUNUM BATAVORUM 112 Deze kaart, ook wel de wereldkaart van Castorius genoemd, berust thans in de Nationale Bibliotheek te Weenen. Zie K. Miller, Die Weltkarte des Castorius, genannt die Peutingersche Tafel (1887- ’88); zelfde schrijver, Itineraria romana (1916); idem, Die Peutinger sche Tafel oder Weltkarte des Castorius (1916). plaatse opgerichte gedenksteenen met opschriften het onomstootelijk bewijs leveren, dat deze of gene plek de gezochte is, kan het eindresultaat van een onderzoek slechts zijn: de meest waarschijnlijke plaats te vinden. Doel van deze studie is, op grond van alle thans bekende, deels nieuwe gegevens en een systematische vergelijking daarvan zoo mogelijk zekerheid te verschaffen aangaande de plaats, die voor de ligging van Lugdunum Batavorum de waarschijnlijkste moet worden geacht. In het feit, dat een dergelijk vergelijkend onderzoek tot dusver niet plaats had, moge het opnieuw aan de orde stellen van dit vraagstuk zijn rechtvaardiging vinden. Onze kennis omtrent het bestaan van een nederzetting met den merkwaardigen naam Lugdunum op Nederland- schen bodem danken wij uitsluitend aan haar vermelding in een Romeinschen afstandswijzer en op een tweetal antieke kaarten, waarvan één met bijbehoorende be schrijving, zijnde tegelijk de eenige bron, waar als be naming voor de bewuste nederzetting het toevoegsel Batavcov (Batavorum) gebezigd is. Wat het voor een nederzetting was en welke haar lotgevallen waren, geen enkele schrijver uit de klassieke oudheid, die het ons ver haalt. Ook de vroegmiddeleeuwsche geschiedbronnen bewaren er het stilzwijgen over. Het eenige positieve, dat wij dienaangaande weten, is wat de zoogenaamde Tabula Peutingeriana of Peu- tingerkaart ons te zien geeft 1). Op deze eenig overge bleven 13de-eeuwsche copie van een Romeische reis-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 132