LUGDUNUM BATAVORUM 113 i) Miller, Itin., biz. XLIV, noemt alleen de kolonies. Voorbeelden van municipia, op de Peutingerkaart met hetzelfde vignet aange geven, zijn o.a. Verulam (St. Albans) en Vindobona (Weenen). Met dit vignet worden ook aangegeven Venta Belgarum (Winchester), de hoofdplaats van de civitas Belgarum; Venta Icenorum (Caister next Norwich), de hoofdplaats van de civitas der Iceni; Isca (Exeter), de hoofdplaats van de civitas der Dumnonii e.a. Over het onderscheid zie J. Toutain, Les cites romaines de la Tunisie (1896), biz. 321 e.v.; F. F. Abbot en A. C. Johnson, Municipal administration in the Roman Empire (1926), biz. 3 e.v.; G. Collingwood, Romain Britain (The Oxford History of England I, 1936, biz. 164-167). 8 kaart, welke haar naam dankt aan haar eersten uitgever, den Augsburgschen raadsheer Konrad Peutinger, vindt men de belangrijkste plaatsen door vignetten van ver schillende typen aangeduid. Bij ons Lugdunum staat een vignet geteekend, hetwelk geldt als aanduiding van de volgende soorten van plaatsen: a) centra van Romeinsche kolonies of municipia; bgeromaniseerde hoofdplaatsen van inheemsche volks gemeenschappen x). Wat hieronder verstaan moet worden, zij met een enkel woord toegelicht. Een kolonie was een ter versterking van het Romein sche gezag gestichte burgerlijke nederzetting van legioen soldaten, wier diensttijd om was, of andere van overheids wege uitgezonden kolonisten. Deze kolonisten waren Romeinsche of Latijnsche burgers. Zij woonden in een stad, het centrum van de kolonie, gewoonlijk gelegen op of nabij de plaats van een oudere inheemsche nederzet ting, en bezaten landerijen daarbuiten in het bij de stad behoorende grondgebied van de kolonie. Een municipium daarentegen was een stadsgemeente van Romeinsche burgers of van personen, die het Latijn sche burgerrecht bezaten, ontstaan door het verleenen van het Romeinsche of Latijnsche burgerrecht en bloc

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 133